TERMINY NAJBLIŻSZYCH KURSÓW/EGZAMINÓW

Najbliższy egzamin ADR odbędzie się 06.08.2023
zapisy na kurs ADR przyjmujemy do 28.07.2023
Następny egzamin ADR odbędzie się 20.08.2023
oraz 03.09.2023

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
ZDAWALNOŚĆ NA OSTATNIM EGZAMINIE WYNIOSŁA: 

                 100%               

Kurs ADR

Szkolenie, kurs ADR prowadzimy przede wszystkim w takich miastach jak Piła, Złotów, Wałcz, Szczecinek, Chodzież, ale możemy dojeżdżać do klientów w całej Polsce. Są one skierowane nie tylko do właścicieli przedsiębiorstw, ale przede wszystkim do pracowników firm, którzy na co dzień mają kontakt z niebezpiecznymi towarami. W ramach szkoleń ADR organizujemy kurs podstawowy oraz kursy dla osób, które już posiadają podstawowe uprawienia. W szczególności oferujemy:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmujący:

– wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
– główne rodzaje zagrożeń,
– działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
– ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
– obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
– czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
– postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
– środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
– zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
– manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
– oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
– przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
– informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
– informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
– informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmujący:

– zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
– szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
– ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
– dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 zawierający:

– specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
– zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmujący:

– specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
– wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
– szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Kurs dokształcający

Kurs dokształcający powinien obejmować zagadnienia kursu podstawowego oraz wymienionych wyżej kursów specjalistycznych w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu początkowego.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi.

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.