TERMINY NAJBLIŻSZYCH KURSÓW/EGZAMINÓW

Najbliższy egzamin ADR odbędzie się 02.06.2024
zapisy na kurs ADR przyjmujemy do 29.05.2024
Następne egzaminy ADR odbędą się:
16.06.2024 (zapisy do 12.06.2024),
21.07.2024 (zapisy do 17.07.2024),
04.08.2024 (zapisy do 31.07.2024).

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
ZDAWALNOŚĆ NA OSTATNIM EGZAMINIE WYNIOSŁA: 

                 100%               

Kurs ADR

Szkolenie, kurs ADR prowadzimy przede wszystkim w takich miastach jak Piła, Złotów, Wałcz, Szczecinek, Chodzież, ale możemy dojeżdżać do klientów w całej Polsce. Są one skierowane nie tylko do właścicieli przedsiębiorstw, ale przede wszystkim do pracowników firm, którzy na co dzień mają kontakt z niebezpiecznymi towarami. W ramach szkoleń ADR organizujemy kurs podstawowy oraz kursy dla osób, które już posiadają podstawowe uprawienia. W szczególności oferujemy:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmujący:

– wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
– główne rodzaje zagrożeń,
– działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
– ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
– obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
– czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
– postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
– środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
– zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
– manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
– oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
– przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
– informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
– informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
– informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmujący:

– zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
– szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
– ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
– dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 zawierający:

– specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
– zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmujący:

– specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
– wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
– szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Kurs dokształcający

Kurs dokształcający powinien obejmować zagadnienia kursu podstawowego oraz wymienionych wyżej kursów specjalistycznych w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu początkowego.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników danego przedsiębiorstwa, zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz dla osób szukających zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych lub czynnościami z nim związanymi.

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.