Doradztwo RID

Doradztwo RID reguluje ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15), ktora nakłada obowiązek na każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych Obowiązek wyznaczenia doradcy wynika również z rozdziału 1.8.3.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego Załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF).

Uczestnikiem przewozu zgodnie z działem1.4 RID jest: nadawca, przewoźnik, odbiorca, załadowca, pakujący, napełniający, operator kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej, operator wagonu-cysterny, zarządca infrastruktury kolejowej, rozładowca
Uczestnik przewozu jest zobowiązany obowiązany przeszkolić osoby wykonujące czynności związane z przewozem koleją towarów niebezpiecznych, zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem tych towarów w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.
Obowiązkiem uczestników przewozu jest również przesłanie przygotowanego przez doradcę sprawozdania rocznego do Prezesa UTK oraz archiwizację tych sprawozdań przez okres 5 lat.
Za brak wyznaczenia doradcy, nieprzeszkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów i nieprzesłanie sprawozdania może być nałożona kara do 5 000 PLN.

Wykonamy za Ciebie te obowiązki
i pomożemy uniknąć kłopotów.

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.