Oferujemy usługi w zakresie:

– specjalistycznym doradztwem i szkoleniem w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Nasza oferta obejmuje doradztwo i szkolenia ADR, RID oraz IMDG

– szeroko pojętego Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (doradztwo, szkolenie i dokumentacja)

– transportu (zarządzanie transportem, rozliczanie czasu pracy kierowców oraz ich szkoleniem w zakresie BHP)

ADR

ADR (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, ratyfikowana przez Polskę w 1975r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

RID

RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) to regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. Zawiera między innymi przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych do umowy o Międzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (SMGS) ważne od 1 lipca 2006 r.

IMDG

IMDG ( International Maritime Dangerous Goods Code) to wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską. Aktualizacja tego kodeksu następuje co dwa lata.

Zapraszamy do współpracy!

KONTAKT

Zostaw swój numer - oddzwonimy!


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.